T'AGRADARIA SER ESCRIPTOR?

Ara tens la teva oportunitat! Pots crear contes, descripcions, cartes...i tot el que se t'ocurreixi!